Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Advocatuur Van de Ven Advocatuur en Mediation. (pdf)

 

 1. Van de Ven Advocatuur en Mediation (“Van de Ven AM”) is de handelsnaam van de te Boxmeer gevestigde besloten vennootschap naar Nederlands recht Vet Cool B.V..  Zij oefent de rechtspraktijk uit, waaronder advocatuur en  verleent diensten op het gebied van mediation. Van de Ven AM is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel onder nummer 17154175.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Van de Ven AM en aan haar verbonden advocaten in opdracht van derden verrichten, waaronder begrepen vervolgopdrachten.
 3. De voor Van de Ven AM werkzame mr. M.M.C. van de Ven is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35.
 4. Uitsluitend Van de Ven AM zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die Van de Ven AM voor haar cliënten uitvoert. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet op de dienstverlening van Van de Ven AM van toepassing.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Van de Ven AM wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Van de Ven AM in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Van de Ven AM komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Van de Ven AM plaatsvindt, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
 6. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering tegen Van de Ven AM in ieder geval twaalf maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 7. Een opdrachtgever van Van de Ven AM is in verband met vertegenwoordiging in rechte door Van de Ven AM verplicht om verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze zoals door Van de Ven AM aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is Van de Ven AM gerechtigd om de rechtszaak ter zake waarvan het griffierecht verschuldigd zal worden, niet aan te brengen en/of opdrachtgever niet (meer) in die rechtszaak te vertegenwoordigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen gaan, dan wel hij in de vorderingen van de wederpartij veroordeeld kan worden.
 8. Van de Ven AM is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen indien zij dat noodzakelijk acht. Van de Ven AM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 9. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Van de Ven AM, vrijwaart de opdrachtgever Van de Ven AM voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.
 10. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Van de Ven AM berekend op basis van een door Van de Ven AM vastgesteld uurtarief, vermeerderd met BTW en een redelijke opslag voor kantoorkosten. Van de Ven AM is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag aan kantoorkosten periodiek aan te passen. Dit is ook bij lopende opdrachten met consumenten mogelijk, mits deze drie maanden voor de aanpassing met Van de Ven AM gesloten zijn.
 11. Van de Ven AM brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders-, koeriers-, bezorg-, tolk- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening.
 12. Indien Van de Ven AM met de opdrachtgever heeft afgesproken dat een voorschot zal worden betaald, is Van de Ven AM gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie.
 13. Van de Ven AM hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Van de Ven AM gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 14. Indien opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 15. Indien de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf de declaraties niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Van de Ven AM gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden gesteld op 15% van de hoofdsom. Indien de opdrachtgever een consument is en ten aanzien van betaling van de declaraties in verzuim is, is hij vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand en is Van de Ven AM gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
 16. Van de Ven AM is gerechtigd om papieren zaakdossiers na afloop van de zaak te vernietigen. Grossen (originele gerechtelijke uitspraken) worden voordien aan de opdrachtgever gezonden. Van de Ven AM is gerechtigd om digitale zaakdossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.
 17. Op grond van de actuele wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens is beroepsmatig gebruik en verwerking van gegevens van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van deze gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). De privacyverklaring van Van de Ven AM is te raadplegen via: https://www.vandevenam.nl/privacy-statement/
 18. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van de Ven AM is Nederlands recht van toepassing.
 19. Op alle tussen Van de Ven AM als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van Van de Ven AM van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via: https://www.vandevenam.nl/klachtenregeling/
 20. Leidt eventuele interne klachtbehandeling niet tot een oplossing, dan zullen alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Van de Ven AM, inclusief declaratiegeschillen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Van de Ven AM om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen veertien dagen na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden beslecht door arbitrage. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 21. Van de Ven AM beschikt niet over een stichting derdengelden en kan daarom geen derdengelden ontvangen.
 22. In gevallen van korte afwezigheid of vakantie worden in lopende zaken cliënten daarvan tijdig op de hoogte gebracht en afspraken op maat gemaakt. In niet lopende zaken en voor derden wordt via voicemail en de e-mailafwezigheidsassistent over de afwezigheid van Van de Ven AM en de bereikbaarheid voor noodgevallen bericht. In gevallen van onmogelijkheid tot bereikbaarheid, bijvoorbeeld wegens ernstige en langdurige ziekte of erger, is mr. J.H. Hofstede, advocaat te Doetinchem (telefoon: 0314-34 24 40, e-mail: hofstede@vandegevelgrootjans.nl) de waarnemer van Van de Ven AM.  
 23. De rechter te ’s-Hertogenbosch is bevoegd in het geval een geschil wordt voorgelegd aan de gewone rechter, behoudens wanneer de opdrachtgever die consument is zich hier binnen een maand nadat Van de Ven AM zich op dit beding heeft beroepen tegen verzet.
 24. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.

 

© Realisatie: WebShepherd